Kredsbestyrelsesmøde mandag den 1.april. 2019

Referat af

Kredsbestyrelsesmøde mandag den 1.april. 2019 kl. 19.00 i H/F Helgetoftens foreningshus, Nyborg. (Indkørsel fra Ladegaardsvej)

Til stede: Solvejg Nielsen, Anni S. Pedersen, Kim B. Thomsen, Dennis Andersen, Svend Erik Andersen og Peter Slot Nielsen

Afbud fra: Per Frederiksen, Grethe B. Ørnegaard, Helle Olsen, Mette Havmand og Kurt Jensen.

Dagsorden

  1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
  2. Underskrift af referat fra 5.marts 2019.
  3. Kredsformanden.

Siden sidst.

  1. Kredskassereren.
  2. Næstformanden.

Forretningsorden.

Info til repræsentantskabet.

  1. Evaluering af repræsentantskabsmødet, herunder de kommende arbejdsopgaver som blev vedtaget på mødet.
  2. Nedsættelse af udvalg:

Gennemgang af kredsvedtægter.

Samarbejde i foreningerne.

Præmiefesten.

  1. Vurderingsinstruktørerne, hvis de har noget nyt.
  2. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste mødedato, og udpegelse af mødeleder.

Ad 1.

Der blev holdt et minuts stilhed for Peter Beck.

Svend Erik er mødeleder.

Ad 3

Der arbejdes med vores henvendelse til Svendborg Kommune. Der sker ikke så meget.

Der er en henvendelse fra en forening pga. alvorlig sygdom i bestyrelsen. De vil gerne have hjælp til afholdelse af generalforsamling d.15/4. Vi sender en delegation bestående af Solvejg, Mette & Dennis.

I en anden forening går hele bestyrelsen. Der er generalforsamling 25.april. Dennis møder op og hjælper med at få dannet en ny bestyrelse.

Ad 4.

Ingen bemærkninger til regnskabet.

Ad 5.

Forretningsordenen.

Den kører videre uændret.

Information til repræsentantskabet. Skal vi sende referater ud til repræsentantskabsmedlemmer? Vi fortsætter med kun at sende ud til formænd og kasserere i foreningerne. Det er jo så meningen at disse skal offentliggøre referaterne på en eller anden måde i foreningerne. Således, at alle medlemmer har mulighed for at følge med i kredsens arbejde

Der blev ført en debat om nødvendigheden af en hjemmeside. Det tages op på næste møde.

Ad 6.

I referatet står der:

Kredsbestyrelsen foreslår at der nedsættes et centralt vurderingsudvalg i kredsen.

Vurderingsudvalget skal bestå af repræsentanter for de respektive foreninger i kredsen. Og man vil ikke kunne komme til at vurdere i sin egen haveforening. Hver forening skal stille med minimum 1 person til udvalget. Er der flere fra en forening, som har interesse i at komme med i udvalget, er disse velkomne. Kredsformanden er koordinator for udvalget.

Foreningerne skal rette i deres vedtægter, så der står kredsen og ikke foreningen angående valg af vurderingsudvalg.

De valgte skal på kursus og forslaget træder derfor i kraft pr. 1. april 2020.

En spørger om det er en vedtægtsændring. Det mener han ikke det skal være.

Solvejg Nielsen: Det er vedtaget på kongressen, at der skal stilles sådan et forslag.

En mener, at det skal være valgfrit om man vil bruge et centralt udvalg.

En synes ikke, at hver forening skal stille med mindst en.

En vil beholde sit eget vurderingsudvalg.

Dennis Andersen mener, at det skal blive til en vedtægtsændring til næste år.

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget, og fremlægger det til næste repræsentantskabsmøde.

Der er kommet denne indsigelse:

Jeg gør indsigelse mod referatets punkt Ad6  Indkomne forslag, som jeg ikke kan genkende

 I mine notater har jeg skrevet.

Dirigenten Vibeke Eilertsen, fastslog at punktet havde karakter af en vedtægtsændring, og det ikke fremgik af dagsordenen. og såfremt blot en gjorde indsigelse, kunne punktet ikke godkendes til afstemning.

Jeg gjorde indsigelse, hvilket dirigenten noterede sig.

Derefter drøftede vi forslaget, hvor det kom frem at Kredsene kan beslutte,  at have et tvunget kredsvurderingsudvalg, men at de ikke skal.

Det endte med at dirigenten  konstaterede af Kredsbestyrelsen trak forslaget, og ville genoverveje om det skulle genfremsættes til næste år.

Jeg vil gerne bede om at referatet bliver rettet.

 Referatet står ved magt. Det er godkendt af dirigenten.

Der skal nedsættes et udvalg på næste møde om udarbejdelse af vurderingsregler.

Vi beder foreningernes formænd om at sende os en opgørelse over hvilke honorarer deres formænd og kasserere får. De kan sendes til Solvejg.

Ad 7.

Gennemgang af kredsvedtægter: Svend Erik og Solvejg.

Samarbejde med foreningerne: Per og Dennis og Anni.

Et af forslagene er at lave havevandringer sammen med havekonsulenten.

Præmiefestudvalg Svend Erik, Solvejg og Helle Olsen.

På næste møde nedsættes et udvalg som skal lave en folder om forholdene i Svendborg Kommune.

Ad 8.

Der afholdes et kursus i efteråret.

Ad 9.

Der blev spurgt til reglerne for kloaktanke.

Næste møde er den 11/6 klokken 19 i Byhaverne, Svendborg. Anni er mødeleder.

Ref.: Peter