Referat af kredsbestyrelsesmøde 22/1 2019

Referat af kredsbestyrelsesmøde

22/1 2019

Tilstede:

Solvejg, Svend Erik, Dennis, Per, Peter og Peter.

Ad 3.

Kredsformanden.

Svendborg Kommune behandler vores henvendelse om bopælspligt på møde i februar.

Vi behandlede en klage angående en vurdering i en forening.

Ad 4.

Sydøstfyns Kreds – Kolonihaveforbundet – Regnskab 2018

Indtægter

Udgifter

Budget 2018

Budget 2019

Kontingent forbund 265 134,00

265 134,00

Jordleje Svendborg

218 901,12

218 901,12

Kontingent kreds

58 740,00

+58 500

+58 740

Kredskurser

16 994,00

1 556,25

+11 000 +12 000
Præmiefest

2 255,00

19 880,00

-20 000

-20 000

Forsikring

6 408,83

-6 000

-6 500

Havevurdering

392,94

– 500

-500

Administration

1 358,69

-3 500

-3 500

Kredsformand

6 000,00

-6 000

-6 000

Kredskasserer

6 000,00

-6 000

-6 000

Kredsbestyrelsesmøder

1 596,80

-3 500

-3 500

Repræ.skabsmøder

4 233,50

-4 500

-4 500

Kørsel kreds

2 187,72

-4 000

-4 000

Kørsel repræ.skab

254,88

-2 500

-2 500

Kørsel – kurser

1 978,86

-5 000

-3 000

Hovedbestyrelse

-1 000

Diverse

196,00

Ankeudvalg vurd.

1 000,00

Arrangementer

1 440,01

-30 000

-30 000

Bankgebyr

581,00

-300

-1 000,00

Lokale kursusdage

-5 000

-5 000

Kongres 2018

1 420,10

12 202,37

-15 000

564 444,22

550 302,97

Resultat

+14 141,25

-43 300

-25 260

564 444,22

564 444,22

Status/balance 2018 Sydøstfyns Kreds – Kolonihaveforbundet

Egenkapital primo kr. 119.684,41 Indestående Fynske bank 133.825,66

Årets resultat 14.141,25 Egenkapital ultimo kr. 133.825,66 133.825,66

Der var ingen indvendinger mod budgettet og regnskabet.

Ad 5.

Nyt fra arbejdsgruppen omkring temadagen.

Temadagen er aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi arbejder videre med at lave lokale aftenarrangementer. Det tages op på første møde efter repræsentantskabsmødet.

Ad 6.

Vi planlagde det kommende repræsentantskabsmøde.

Ad 7

Næste møde er lige efter repræsentantskabsmødet.

Ref.:Peter N