Referat af Kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2019

Referat af Kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2019 kl. 19.00 i H/F Byhaverne, Bøgehaven 16-17 5700 Svendborg. Anni er mødeleder.

Til stede: Solvejg Nielsen, Anni S. Pedersen, Kim B. Thomsen, Dennis Andersen, Svend Erik Andersen, Peter Slot Nielsen Per Frederiksen, Grethe B. Ørnegaard, Helle Olsen, Mette Havmand og Kurt Jensen.

Afbud fra: Kim B. Thomsen, Grethe B. Ørnegaard, Helle Olsen og Kurt Jensen

Dagsorden

  1. Velkomst
  2. Underskrift af referat fra 1.april 2019
  3. Kredsformanden

Indkaldelse af suppleant. Grethe vil holde op.

Siden sidst

  1. Kredskasseren.
  2. Næstformanden

Hjemmeside

Samarbejde med Svendborg Kommune

  1. Nedsættelse af arbejdsgruppe omkring vurderingsregler
  2. Nyt fra arbejdsgrupperne omkring samarbejde med foreningerne og præmiefesten
  3. Eventuelt, herunder næste mødedato.

Ad 3.

Kredsformanden

Indkaldelse af suppleant. Grethe vil holde op. Jytte indkaldes.

Siden sidst.

Der er sendt papirer ud til foreningerne om præmier.

Hvad gør man, når der er skilsmisse i en have? Man bliver enige om, hvem der skal fortsætte, og så slettes den anden bare af lejekontrakten.

Der er kommet svar fra Svendborg kommune vedrørende bopælspligt.

Der kommer snart et nyhedsbrev fra formanden til alle foreninger.

Hvad sender vi til mærkedage i foreningerne? Vi giver til jubilæer i foreningerne. Vi sender bårebuketter til bestyrelsesmedlemmer der dør.

Ad 4.

Kredsregnskab Juni 2019

Indtægter

udgifter

Budget 2019

Kontingent Kreds

59100,00

58740,00

Kontingent Forbund

155964,00

155964,00

Jordleje Svendborg kommune

220843,23

220843,23

Kurser/vurdering

11874,00

1000,00

12000,00

Præmiefest
Bankgebyr

250,00

Forsikring

5285,00

6500,00

Administration

629,95

3500,00

Kredsformand

3000,00

6000,00

Kredskasserer

3000,00

6000,00

Kredsbestyrelsesmøder

525,60

3500,00

Repræsentantskabsmøder

2904,55

4500,00

Havevurdering konsulent

500,00

Kørsel kredsbestyrelse

722,68

4000,00

Kørsel repræsentantskab

480,60

2500,00

Kørsel kurser

1238,88

3000,00

Havebedømmelser
Repræsentation

600,00

Div.

56,00

Kongres 21

0,00

Arrangementer

0,00

30000,00

Præmiefest

20000,00

Lokale kursusdage

0,00

5000,00

I alt

447781,23

396500,49

Resultat

51280,74

Egenkapital primo

133825,66

Bankbeholdning juni 2019

185106,40

Ad 5. Næstformanden

Hjemmeside.

Vi venter på, at forbundet giver mulighed for, at vi får et underpunkt på Dialognet.

Samarbejde med Svendborg Kommune

Det blev drøftet. Kommunen arbejder langsomt videre med reglerne.

Ad. 6.

Forslag til næste repræsentantskabsmøde om vurderingsregler skal udarbejdes af et lille udvalg. Det behandles på næste møde.

Ad 7.

Nyt fra arbejdsgrupperne omkring samarbejde med foreningerne og præmiefesten.

Havevandring med Jann Poulsen. Det kan blive i Svendborg d. 3. juli (Margrethelund) og Nyborg den 7.august (Helgetoften). Begge dage fra 19-21.

Præmiefest den 25. oktober klokken 18 i Nyborghallen. Dennis finder et tilbud på buskørsel.

Ad 8.

Næste møde 18/9 klokken 19 hos Solvejg i Ådalen 102, Nyborg.

Bilag til pkt. 3e

Byrådet 30-04-2019

Kolonihaver

18/21455

Beslutningstema

Beslutning om fastlæggelse af administration af venteliste til udlejning af havelodder

Indstilling

Direktionen indstiller til godkendelse i Byrådet,

At Administrationen bemyndiges til at udarbejde allonge til eksisterende lejekontrakt.

Administration af ventelister og udleje delegeres til den enkelte haveforening således at:

a. Borgere i Svendborg Kommune har forrang til leje af en havelod

Alternativt kan Byrådet beslutte at:

b. Borgere i Sydøstfyns Kreds har forrang til leje af en havelod

Sagsfremstilling

Kolonihaveforbundet v/ Kolonihaveforbundets Sydøstfyns Kreds har anmodet om, at Svendborg

Kommune bestemmer om lejer af en havelod skal have folkeregister adresse (bopæl) i Svendborg

Kommune.

I henhold til Lov om kolonihaver, skal kommunale ejere af arealer udlagt til kolonihaveformål med

udlejning af de enkelte haveloder, føre og anvende en offentligt tilgængelig venteliste. I dag kan

alle frit optages på ventelisterne til kolonihaver, hvor jorden lejes af kommunen.

Kommunen kan bestemme, at borgere i Svendborg Kommune eller i kredsen/grupper af

kommuner har forrang med henblik på leje af en jordlod i en haveforening.

Herudover kan kommunen delegere ansvar for administrationen af ventelisten til en den enkelte

haveforening. Selve udformningen af ventelisten kan kommunen ikke delegere.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en allonge til Kolonihaveforbundets aftale med

Svendborg Kommune. Allongen skal indeholde bestemmelse om, at Haveforeningen er forpligtet til

at føre en offentlig venteliste jf. Lov nr. 645 af 12. juni 2013, med indarbejdelse af ovennævnte valg

af forrang for borgere i Svendborg Kommune, eller alternativ forrang for borgere i Sydøstfyns

Kreds eller frit for alle borgere.